Reglement visclub de peelsche heide. 

 

 

1.De visclub De Peelsche Heide heeft ten doel het beoefenen van de hengelsport als

   recreatieve bezigheid en het bevorderen van de bekwaamheid in het hengelen.

2.Vergunning of vispas en landelijke lijst van viswateren dient men ten alle tijden bij

   zich te hebben. Royement als lid volgt indien de houder(ster) er een ander gebruik

   van laat maken.

3.De leden zijn verplicht de vispas of vergunning en als de controleur dit wenselijk

   acht legitimatie te laten zien.  Zo nodig mag hij ook alle materialen die nodig zijn

   om te vissen controleren.

4. Bij de vereniging De Peelsche Heide zijn dagvergunningen voor 5,-- euro te

    verkrijgen bij de Country Store. Oudedijk 54. Alleen tijdens openingsuren.

   Met een dagvergunning mag men met 2 hengels vissen,maar je mag niemand

   onder begeleiding laten vissen.

5. Het laten zwemmen en los laten lopen van honden is op de Peelsche Heide niet

    toegestaan. Behoeftes van de hond direct opruimen.

6. Het last bezorgen van mede vissers is in welke vorm dan ook, niet toegestaan.

    Houd op gepaste wijze rekening met elkaar. Ook met recreanten.

7. Zwemmen in het water van De Peelsche Heide is niet toegestaan.

8. Parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. (ook fietsers e.d.) Er mag rondom

    de vijver niet worden gefietst of met de brommer worden gereden e.d.

     Mindervalide met scootmobiels e.d. mag natuurlijk wel. Hier voor zijn speciaal

     steigers aangelegd . Mindervalide hebben op de steigers altijd voorrang.

9.  Het is verboden water en oevers in welke vorm dan ook te vervuilen of

     handelingen   te verrichten die kunnen leiden tot verstoring van de flora en fauna.

     Elke visser is verplicht  tot het schoonhouden van zijn visstek en dient er zorg

     voor te dragen dat afval in de daarvoor bestemde bakken terecht komt of

     nog beter hij neemt het mee naar huis.

10.Roofvissen.Let op gesloten tijden.

11. Het is verboden :

      a. Vis die is gevangen in het water van de vereniging te kopen en/of te verkopen.

      b. Vis uit te zetten in het water van de vereniging  zonder toestemming van het

          bestuur.

       c. Gevangen vis uit het ene water over te brengen en uit te zetten in het 

           verenigingswater. (let op ziektes)

12. Ieder lid wordt verzocht onregelmatigheden te melden bij de controleurs of het

      bestuur.

   13.Alle aanwijzingen gedaan door controleurs en/of bestuursleden dienen stipt te

      worden opgevolgd. Zo niet kan dit leiden tot royement of schorsing voor een

      bepaalde termijn. Gedurende deze termijn is het verboden te vissen op de

      Peelsche Heide of aan activiteiten van de vereniging deel te nemen.

 14.Het bezit van de vispas of vergunning geldt als bewijs dat de houder(ster)

      kennis heeft genomen van de geldende regels en voorschriften.

 15. Alle kosten voortkomend uit herstel van geconstateerde en door  vergunning-

       houder(ster) veroorzaakte schade,kunnen op hem/haar verhaald worden.

 16. Het is verboden op de Peelsche Heide s”nachts te vissen tot nadere bepalingen

       van het bestuur. Vissen is toegestaan van 1 uur voor zonsopgang  tot 1uur na

       zonsondergang.

  17. De vispashouder(ster)  dient ten alle tijden binnen een afstand van 10 meter

        van zijn/haar hengels te blijven.

   18. Het in bezit hebben van vissen in welke vorm dan ook is niet toegestaan .

        Het bewaren van karper in een bewaarzak ook niet. Leefnetten e.d. mag men

        alleen gebruiken bij wedstrijdvissen.

   19.  Gebruik van haken zonder weerhaak bij karpervissen is wenselijk.

      20.  Het is niet toegestaan op de Peelsche Heide om gevangen vis mee te nemen.

         Tot nadere bepalingen van het bestuur.( b.v. bij uitzetting van forel).

21. Het is niet toegestaan om zelf riet kanten te maaien,of te snoeien in de kant

      begroeiing.  

22. Het gebruik van een onthakingsmat in een zachte vorm en een groot schepnet

      is verplicht bij het karpervissen.   

23. Alle gevangen vis dient men met grote zorg te behandelen,men dient er zich van

      bewust te zijn dat men met levende wezens te doen heeft.

24. Het vissen met meer dan 2 hengels in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

25. Het gebruiken van een barbecue in welke vorm dan ook is binnen de omheining

      onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

26. Het is streng verboden om te vissen in de paaiplaats achter het eiland.

27. Jeugdleden die met twee hengels willen vissen dienen in bezit te zijn van een

      jeugdvispas  en de landelijke lijst van viswateren.

      Leden kunnen jeugd onder de 13 jaar onder begeleiding laten vissen,

      Maar dit mag dan maar met 1 hengel.                                     

28. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen,verlies of diefstal van 

      goederen  op de Peelsche Heide.

29. Wil men zich afmelden als lid van visvereniging De Peelsche Heide

          men dit doen voor 1 oktober met een afmeldingsformulier.

      Deze is te verkrijgen bij onze penningmeester.

30. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur

     

      Namens het bestuur;

      Veel plezier toegewenst op De Peelsche Heide.         .